Algemene voorwaarden

Baak Detailhandel te Amsterdam, 1 november 2016

Inschrijving in het Handelsregister Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 28 077 050

Artikel 1 – Toepassingsgebied
Onder ‘Baak Detailhandel’ wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:
Baak Detailhandel: kantoorhoudende op het adres: De Lairessestraat 176 A te 1075 HM Amsterdam

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Baak Detailhandel via www.baak.nl – en levering tussen Baak Detailhandel en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Baak Detailhandel van de hand gewezen.

2. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.

3. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden en kunnen 24/7 worden geraadpleegd op: www.baak.nl

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Baak Detailhandel van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij Baak Detailhandel.

2. Baak Detailhandel bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Baak Detailhandel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

4. De koper die gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Baak Detailhandel te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt.

2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Baak Detailhandel niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Baak Detailhandel te ontbinden.

3. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden.

4. Baak Detailhandel kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Baak Detailhandel op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Baak Detailhandel gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua specificaties, kleur, afmeting en dergelijke, in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

2. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 3 lid 1 bepaalde binden Baak Detailhandel niet.

Artikel 5 – Levering
1. Baak Detailhandel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Baak Detailhandel kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert Baak Detailhandel enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland of België. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Nederland of België zal niet worden uitgevoerd.

3. Baak Detailhandel is gerechtigd te leveren in gedeelten (deel-leveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.

4. Baak Detailhandel zal geaccepteerde bestellingen na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat Baak Detailhandel hiervan kennis heeft genomen bericht Baak Detailhandel is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij Baak Detailhandel nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

5. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Baak Detailhandel hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.

6. In geval van ontbinding conform leden 4 en 5 zal Baak Detailhandel de bedragen die de koper eventueel aan Baak Detailhandel betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.

7. Het risico van de producten rust bij Baak Detailhandel tot het moment van bezorging aan de woning of pand van de koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht
1. Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Baak Detailhandel via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing. Koper kan hiervoor gebruikmaken van het in deze voorwaarden onder Bijlage 1 opgenomen modelformulier voor herroeping. Koper kan dit modelformulier invullen en opsturen via verkoop@baak.nl, of kan gebruik maken van de retouraanvraag op de website van: Baak.nl.

3. Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen op de door Baak Detailhandel aangegeven wijze.

4. Terugzending van de producten moet per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

5. Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen.

6. Baak Detailhandel zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. Baak Detailhandel mag hierbij wachten met de terugbetaling tot dat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van eerste levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Baak Detailhandel de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
1. Indien toepasselijk, behoudt Baak Detailhandel zich het eigendom voor van alle door Baak Detailhandel geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Baak Detailhandel aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8 – Garantie en conformiteit
1. Baak Detailhandel garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

2. De koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan Baak Detailhandel via de op de website vermelde wijze. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk aan Baak Detailhandel te worden gemeld binnen 2-weken na ontvangst van de goederen, Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Baak Detailhandel aangegeven.

3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Baak Detailhandel de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.

4. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Baak Detailhandel en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Baak Detailhandel voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Baak Detailhandel.

2. Baak Detailhandel is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.

3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Baak Detailhandel, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 4, is Baak Detailhandel voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.

4. De aansprakelijkheid van Baak Detailhandel en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Baak Detailhandel) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Baak Detailhandel aan haar uitgekeerde bedrag.

5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Baak Detailhandel ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven aan: verkoop@baak.nl of per telefax: 084-74 74 300, worden gemeld bij Baak Detailhandel, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij Baak Detailhandel ingediende klachten worden binnen een termijn van 14-dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Baak Detailhandel binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Niet-consumentenkoop
1. De volgende clausules van deze voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:
1. Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding;
2. Art. 3 lid 2 inzake het recht op ontbinding bij verhoging koopprijs;
3. Art. 5 lid 4 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;
4. Art. 6 lid 1 inzake het vermelde herroepingsrecht;
5. Art. 8 lid 3 inzake herstel en vervanging.

Artikel 12 – Overige bepalingen
1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

3. Op alle overeenkomsten tussen Baak Detailhandel en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Baak Detailhandel en koper, tenzij Baak Detailhandel er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.